ทัวร์จีน

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน

 • Written by admin
 • มีนาคม 8, 2013 at 8:44 am
เดินทาง โดยเที่ยวบินที่ FD2550 (ระบุที่นั่งบนเครื่องแล้ว)
เหิรฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง ชม ต้าจู๋หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า
ยังไม่ระบุงวันเดินทาง ฯลฯ ฯลฯ
ราคา 29,900 บาท

 

ฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

ฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 8, 2013 at 8:22 am
เดินทาง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ TG2602
นำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย เที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
ยังไม่ระบุงวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 25,900 บาท

 

ฉางซา จางเจียเจี้ย 5วัน 4 คืน

ฉางซา จางเจียเจี้ย 5วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 8, 2013 at 6:54 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ TG2602
เดินทางสู่ จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เขาเทียนจื่อซาน
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 24,900 บาท

 

โปรแกรมอู่ฮั่น-ซีอาน 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมอู่ฮั่น-ซีอาน 5 วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 8, 2013 at 6:36 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD2570
ชมหอกระเรียนเหลือง ช้อปปิ้งบนถนนคนเดินเจียงถาน ชม สุสานทหารดินเผา
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 34,900 บาท

 

โปรแกรมอู่ฮั่น 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมอู่ฮั่น 5 วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 8, 2013 at 6:15 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD2570
อู่ฮั่น เป็นเมืองใหม่ที่เกิดจากการรวมเมืองเก่า 3 เมืองเข้าด้วยกัน เขื่อนยักษ์
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 31,900 บาท

 

โปรแกรมฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน

 • Written by admin
 • มีนาคม 8, 2013 at 4:50 am
 • 0
เดินทาง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD2556
นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านโบราณซือชีโขว ชมอุทยานเขานางฟ้า อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์
ยังไม่ระบุวันเดินทาง ฯลฯ
ราคา 27,900 บาท