ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน

  • Written by admin
  • มีนาคม 5, 2013 at 6:18 am
  • 0
ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMRGN003A      |      
เดินทาง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG701 กลับเที่ยวบินที่ PG704
ราคา 22,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาว (เทพทันใจ)– วัดบารมี – เจดีย์ชเวดากอง
07.00 น.
08.50 น.
09.40 น.
เที่ยง
ค่ำ
วันที่สอง : ย่างกุ้ง – หงสาวดี -วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
เช้า
เที่ยง
บ่าย
ค่ำ
วันที่สาม : พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ
เช้าตรู่
เช้า
กลางวัน
บ่าย
ค่ำ
วันที่สี่ : สิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ)– พระนอนตาหวาน– ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน -ช้างเผือก
เช้า
เที่ยง
บ่าย
18.45 น.
20.45 น.
  • cheap generic dapoxetine canadian pharmacy meds buy dapoxetine online cheap dapoxetine without prescription generic dapoxetine 90 no prescription 

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *