ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

  • Written by admin
  • พฤศจิกายน 7, 2013 at 4:54 am
  • 0
ฉางซา-จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRTG      |      
เดินทาง โดย สายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ TG2602
ราคา 24,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง
เดินทางกลับ
จำนวนผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 พ.ย. 56 18 ธ.ค. 56 20 22,900 22,900 21,900 4,500
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฉางซา
13.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก ประตู  3 เคาเตอร์ D สายการบิน THAI SMILE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
14.50 น. นำท่านเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ โดย สายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ TG2602
18.45 น. ถึง สนามบินเมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน เมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่   KINGFUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ โรงเรียนภาพวาดทราย
เช้า

นำท่านสู่ภัตตาคารพร้อมบริการอาหารเช้า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน (อยู่ในเขตเมืองอู่หลิงหยวน) จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 ด้วยความสวยงามของยอดเขาที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด รวมทั้งมี ลำธาร ถ้ำ น้ำตกมากมาย ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ศิลปะอันสวยงามที่โรงเรียน ภาพวาดทราย  ที่มีชื่อเสียงดัง หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่จุดสูงสุดของเขา เทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นำท่านชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย จากนั้นชมเส้นทาง 99 โค้งสู่ ถ้ำเทียนเหมิน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน ประตูสวรรค์นี้นี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงาม ซึ่งเคยมีชาวรัสเซีย ได้ขับเครื่องบินเล็ก ลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ว

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ภาพเขียนสิบลี้ ร้านหยกจีน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทียนจื่อซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) ชมทิวทัศน์อันสวยงามของชะง่อนผาอันสูงชันและป่าหินรูปลักษณะต่าง ๆ นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งได้รับการจัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ จากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกตามากมาย ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานาๆ พันธุ์ชม เขาพู่กันจักรพรรดิ สวนสวรรค์ สะพานอมตะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ภาพเขียนสิบลี้ นั่งรถรางไฟฟ้า สู่จุดชมวิว ภาพเขียนสิบลี้เป็นการชมวิวทิวทัศน์จากเชิงเขาของภูเขาเทียนจื่อซานให้ท่านได้ชมความงามของหยกจีนที่   “ร้านหยกจีน”

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ร้านชา ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ลำธารแส้ทอง ศูนย์แพทย์แผนโบราณ + บัวหิมะ- โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน ชิมชา ที่ ร้านชา อันลื่อชื่อ ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามยามเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกที่ตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาด ในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่อุทยานแห่งชาติเพื่อเที่ยวชม จินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต ด้วยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลำธารแซ่ทอง มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งน้ำจะมี  ภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นล้วนสวยงาม    อย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน จากนั้นไปผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ และมีสินค้ายอดนิยม  บัวหิมะจำหน่าย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชมโชว์อลังการ โชว์เหม่ยลี่เซียงซี หรือโชว์เสน่ห์ตะวันตก ซึ่งเป็นโชว์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของเมืองจางเจียเจี้ย ที่มีความอลังการสวยงามยิ่ง

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า : แกรนด์แคนยอน – ถ้ำหวงหลงต้ง (ถ้ำมังกรเหลือง) – โรงงานผ้าไหม
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน THE GRAND CANYON สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย นำท่านเดินลงระเบียงบันได 700 ขั้น แล้วต่อด้วยทางเลื่อนความยาว 600 เมตร แล้วนำท่านล่องเรือชมความงามของโตรกผาธรรมชาติ (ประมาณ 30 นาที) ผ่านชมความงามของน้ำตกผีเสื้อ สะพานแก้ว ถ้ำโจร ฯลฯ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม ถ้ำหวงหลงต้ง (ถ้ำมังกรเหลือง) ถ้ำแห่งนี้สูง 160 เมตร ลึก 1.5 กิโลเมตร ภายในมีอ่างเก็บน้ำ นำท่านล่องเรือชมวังมังกร และความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดตามธรรมชาติ จากนั้นชม โรงงานผ้าไหม ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว และเป็นมันวาวสวยงาม เหมาะต่อการนําไปทอเป็นผืนผ้าพันธุ์ไหม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หก : ฉางซา-ถนนคนเดิน-กรุงเทพ ฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฉางซา ใช้เวลาในการเดินทาง 5-6 ชั่วโมง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดสำหรับซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึกแก่คน ที่รักทางบ้าน พอสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

19.40 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดย สายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ TG2603
02.25 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
  • canadian pharmacy prescription buy dapoxetine online buy cheap generic zithromax purchase zithromax . and gradually hair loss occurs cheap dapoxetine online uk dapoxetine by mail order.

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *