ทัวร์เกาหลีปีใหม่ เกานามิ ซอรัคซาน สกีรีสอร์ท

  • Written by admin
  • มีนาคม 7, 2013 at 7:55 am
  • 0
ทัวร์เกาหลีปีใหม่ เกานามิ ซอรัคซาน สกีรีสอร์ท
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRKOR001      |      
เดินทาง สายการบินทีเวย์ (T’WAY)
ราคา 30,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
22.30 น.
วันที่สอง อินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (เคเบิ้ล) – วัดซินอึนซา – เท็ดดี้แบร์ฟาร์ม
01.25 น.
08.35 น.
เที่ยง
เย็น
ค่ำ
วันที่สาม สกีรีสอร์ท – ไร่สตอเบอรี่ – กิมจิแลนด์ + ชุดฮันบก – เอเวอร์แลนด์ – ตลาดทงแดมุน
เช้า
เที่ยง
เย็น
ค่ำ
วันที่สี่ ศูนย์โสม – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง – DUTY FREE – คลองชองเกชอน โซล ทาวเวอร์ (รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียนดง
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพร – RED PINE – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (Trick Eye Museum) – ICE MUSEUM – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
เช้า
เที่ยง
20.05 น.
00.10 น.
  • so it is like aging, but it could prozac cheap translate into practice, said professor philippe froguel, from the whitehall ii study is buy prozac online primarily

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *