ย่างกุ้ง พุกาม มัณทะเลย์ อินเล 5 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 7, 2013 at 9:02 am
ย่างกุ้ง พุกาม มัณทะเลย์ อินเล 5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRRGN005B      |      
เดินทาง สายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบินที่ 8M 336
ราคา 36,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบดาทาวน์ – รูปปั้นเทพทันใจ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – การแสดงนาฏศิลป์ของพม่า
09.30 น.
11.30 น.
12.15 น.
กลางวัน
เย็น
วันที่สอง ย่างกุ้ง – ทะเลเจดีย์พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดสัพพัญญู – วัดมนูหะ – วัดนันพญา – มหาเจดีย์ธรรมยังยี – เจดีย์ชเวซันดอ – เจดีย์บูพยา – ล่องเรือชมพระอาทิตย์อัสดง
04.00 น.
06.15 น.
07.35 น.
กลางวัน
เย็น
วันที่สาม พุกาม – มัณฑะเลย์ – อมรปุระพระมหามุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – Mandalay Hill
05.30 น.
07.50 น.
08.20 น.
กลางวัน
เย็น
วันที่สี่ มัณฑเลย์ – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล – ตลาดเหยาม่า – วัดพองดออู – วัดพระบัวเข็ม – วัดแมวกระโดด
04.00 น.
08.00 น.
08.50 น.
09.20 น.
12.00 น.
13.00 น.
เย็น
วันที่ห้า เฮโฮ – ย่างกุ้ง – พระตาหวาน – ตลาดสก๊อต – กรุงเทพ ฯ
06.00 น.
07.00 น.
09.40 น.
10.35 น.
กลางวัน
16.30 น.
18.15 น.
  • buy baclofen online, baclofen 10mg side effects , is baclofen considered a pump baclofen cura alcoolismo intrathecal pump complications in urine drug