กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 7, 2013 at 10:17 am
  • 0
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMPG709      |      
เดินทาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG709
ราคา 17,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพ มัณฑะเลย์–พระราชวังมัณฑะเลย์– วิหารไม้สักทองชเวนันดอร์- วัดกุโสดอร์ ชมพระอาทิตย์ตกที่ MANDALAY HILL
10.00 น.
12.00 น.
13.20 น.
ค่ำ
วันที่สอง : เมืองอมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง–ทะเลสาบตองตะมัน ชมการทอผ้าไหมแบบพื้นเมืองมัณฑะเลย์ – วัดอาตมุาชิ-วัดเจ๊าตอคยี
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่สาม : พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี-วัดชเวอินบิน-ตลาดเซโจ-กรงุ เทพฯ
04.00 น.
เช้า
เที่ยง
บ่าย
14.30 น.
16.30 น.
  • jan 12, 2014 – buy dapoxetine in the us – fast international delivery and reasonably-priced drugs with no rx. you always get affordable prices and secure 

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *