ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน

  • Written by admin
  • พฤศจิกายน 8, 2013 at 4:17 am
  • 0
ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMCHA004FD      |      
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD2550
ราคา 29,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง
เดินทางกลับ
จำนวนผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
28 ธ.ค. 56 01 ม.ค. 57 20 29,900 29,900 28,900 4,000
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพ – ฉงชิ่ง – ต้าจู๋ หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก (รวมรถไฟฟ้า)
04.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
06.20 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ FD2550 (ระบุที่นั่งบนเครื่องแล้ว)
10.20 น. ถึง ท่าอากาศยานฉงชิ่ง ซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษนครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ภัตตาคาร
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ ชม ต้าจู๋หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก (มรดกโลก) ที่มีความสวยงาม อายุพันกว่าปี ต้าจู๋เป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาอย่างงดงามโดยการรวมเอาจิตวิญญาณ ความเชื่อในศาสนาพุทธ เต๋า และหลักคำสอนของขงจื๊อ รวมทั้งเทพเจ้าของจีน มารวมเข้าด้วยกันอย่างผสมผสานและกลมกลืน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก LAFEEL PLAZA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : อู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า – 3 สะพานสวรรค์ – น้ำตกหุบผาสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+ รถไฟฟ้า)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองอู่หลง (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง ถึง เมืองอู่หลง นำท่านเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัย ราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายทำหนังเรื่อง “ศึกโค่นบันลังก์วังทอง”

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในอุทยานฯ

หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกหุบผาสวรรค์และรอยแยกแห่งปฐพีมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ชมความพิศวงของธรรมชาติที่กลั่นแกล้งไว้อย่างลงตัวและสวยงาม ชมสายน้ำของน้ำตกหุบผาสวรรค์ที่โปรยปรายลงมาแบบสายฝน

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก YUZHU GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : อู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง (มรดกโลก) – ฉงชิ่ง – ช้อปปิ้งถนนเจี๋ยฟ่างเป่ย – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารออกเดินทางสู่ ถ้ำฝูหยงต้ง(มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A) เป็นถ้ำหินแร่แคลไซด์ (คล้ายๆกับถ้ำแก้วโกมลที่แม่ฮ่องสอนของประเทศไทย) ถ้ำฝูหยงต้ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดของประเทศจีน และหนังสือ Chinese National Geography ยกย่องให้เป็น “NO.1 cave in the world”

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง นำท่าน ช็อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรือที่รับรู้กันว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าแบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชม วิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง ที่ตกแต่งไฟอย่างสวยงาม จนได้สมญญานามว่า “ฮ่องกงน้อยแห่งภาคตะวันตก”

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ LAFEEL PLAZA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : สวนสาธารณะเอ๋อหลิง – ศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารนำท่านชม สวนเอ๋อหลิ่ง ตั้งอยู่เขตหวีจงซึ่งอยู่แถบแม่น้ำแยงซีเกียงและขนาบด้วยเจียงหลิงเดิมมี ชื่อเรียกว่า “เอ๋อเซี่ยงหลิ่ง” สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ช่องแคบเขาซันหลิ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ถูกขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิ่ง” (สวนคอห่าน) และถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีระยะใกล้นครฉงชิ่งมากที่สุด ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจ กับทัศนียภาพรอบๆนครฉงชิ่ง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม ศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) และชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซานเสียต้าป้า ที่ขวางกั้นแม่น้ำแยงซีเกียง

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ สุกี้ฉงชิ่ง

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ LAFEEL PLAZA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า : เมืองโบราณเฉือชีโข่ว – ถ้ำหงหยาต้ง – กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ถ้ำหงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านน้ำชา โรงละครซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศ ย้อนยุค สำหรับนักท่องเที่ยวที่มา

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
19.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD2553 (ระบุที่นั่งบนเครื่องแล้ว)
22.05 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
  • available brands for purchase discount medication! buy dapoxetine with paypal . next day delivery, buy cheap dapoxetine online. generic baclofen with manufacturers details. click on the desired brand to find out the drug price .

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *