โปรแกรมฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 8, 2013 at 4:50 am
  • 0
โปรแกรมฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMCKG002FD      |      
เดินทาง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD2556
ราคา 27,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-ศาลาประชาคม-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-หมู่บ้านโบราณซือชีโขว
04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.
กลางวัน
ค่ำ
วันที่สอง : ฉงชิง-อู่หลง-ถ้ำฝูหลง-ภูเขานางฟ้า(รวมรถไฟฟ้า)-โชว์ความประทับใจอู่หลง
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สาม : อู่หลง-ฉงชิ่ง- อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า -สะพานสวรรค์(มรดกโลก)-ฉงชิ่ง-ช้อปปิ้งถนนเจี๋ยฟ่างเป่ย
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สี่ : ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-แกะสลักหินต้าจู๋ (นั่งรถไฟฟ้า)-ฉงชิ่ง-ล่องเรือแม่แยงซีเจียงดูวิวกลางคืนของฉงชิ่ง
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ห้า : ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
เช้า
11.10 น.
13.20 น.
  • buy baclofen online, baclofen generic name, intrathecal baclofen generic .

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *