โปรแกรมอู่ฮั่น 5 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 8, 2013 at 6:15 am
  • 0
โปรแกรมอู่ฮั่น 5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMWUH001FD      |      
เดินทาง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD2570
ราคา 31,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น-อี๋ชาง
05.00 น.
07.15 น.
11.35 น.
กลางวัน
ค่ำ
วันที่สอง : อี๋ชาง-เขื่อนซานเสียต้าป้า-เขื่อนเก๋อโจวป้า-ล่องเรืองแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบซีหลิงเสีย
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สาม : อี๋ชาง-เมืองเซียงหยาง-บ้านเก่าท่านขงเบ้ง
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สี่ : เขาบู้ตึ้ง (รวมกระเช้า)-ยอดเขาจินเตี้ยน-วังไท่เหอ-อู่ฮั่น-ถนนคนเดินเจียงถาน
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ห้า : หอนกกระเรียนเหลือง-วัดกุยหยวน-กรุงเทพฯ
เช้า
กลางวัน
18.15 น.
20.45 น.
  • buy baclofen no prescription buy cheap baclofen baclofen cheap buy baclofen lioresal cheap order baclofen online buy lioresal 10mg buy baclofen without

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *