โปรแกรมอู่ฮั่น-ซีอาน 5 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 8, 2013 at 6:36 am
  • 0
โปรแกรมอู่ฮั่น-ซีอาน 5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMWUH002FD      |      
เดินทาง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD2570
ราคา 34,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น
05.00 น.
07.15
11.35 น.
กลางวัน
ค่ำ
วันที่สอง : อู่ฮั่น-เซียงหยาง-กำแพงเมืองโบราณ-บ้านท่านขงเบ้ง-บู้ตึ้ง
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สาม : เขาบู้ตึ้ง (รวมกระเช้า)-ยอดเขาจินเตี้ยน-วังไท่เหอ-วัดอวี้เซียวกง-ตำหนักหนานเหยียน
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สี่ : บู้ตึ้ง-ซีอาน- สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี-โชว์ราชวงศ์ถัง
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ห้า : วัดลามะ-กำแพงเมืองโบราณซีอาน- เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ถ่ายรูปข้างนอก)-สนามบิน
เช้า
กลางวัน
เย็น
22.25 น.
01.40 น.
  • best prices for all customers! priligy generic dapoxetine 60mg. cheapest rates, buy dapoxetine trial pack.

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *