ฉางซา จางเจียเจี้ย 5วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 8, 2013 at 6:54 am
  • 0
ฉางซา จางเจียเจี้ย 5วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMTG001      |      
เดินทาง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ TG2602
ราคา 24,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฉางซา
13.00 น
14.50 น.
18.45 น.
ค่ำ
วันที่สอง : ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-ประตูสวรรค์-โรงเรียนภาพวาดทราย-โชว์จิ้งจอกขาว
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่สาม : จางเจียเจี้ย-เทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า–ภาพเขียนสิบลี้-ร้านหยกจีน
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่สี่ : โรงงานผ้าไหม- ทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ลำธารแส้ทอง -ศูนย์แพทย์แผนโบราณ + บัวหิมะ
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่ห้า : ฉางซา-ถนนคนเดิน-กรุงเทพ ฯ
เช้า
เที่ยง
19.40 น.
02.25 น.
  • generic prozac (fluoxetine) is a serotonin reuptake inhibitor (ssri) that helps patients with depression you can order it here today for a fraction of the price !

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *