ฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 8, 2013 at 8:22 am
ฉางซา จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMTG002      |      
เดินทาง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ TG2602
ราคา 25,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฉางซา
13.00 น.
14.50 น.
18.45 น.
ค่ำ
วันที่สอง : ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-ประตูสวรรค์-โรงเรียนภาพวาดทราย
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่สาม : จางเจียเจี้ย-เทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า–ภาพเขียนสิบลี้-ร้านหยกจีน
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่สี่ : ร้านชา – ทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ลำธารแส้ทอง -ศูนย์แพทย์แผนโบราณ + บัวหิมะ- โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่ห้า : แกรนด์แคนยอน- ถ้ำหวงหลงต้ง (ถ้ำมังกรเหลือง)-โรงงานผ้าไหม
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่หก : ฉางซา-ถนนคนเดิน-กรุงเทพ ฯ
เช้า
เที่ยง
19.40 น.
02.25 น.
  • dec 5, 2014 – legal prescription system and and and time. getting sleep answer this how to buy estrace without a prescription in discreet unmarked package