ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน

  • Written by admin
  • มีนาคม 8, 2013 at 8:44 am
ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMCHA004FD      |      
เดินทาง โดยเที่ยวบินที่ FD2550 (ระบุที่นั่งบนเครื่องแล้ว)
ราคา 29,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพ – ฉงชิ่ง – ต้าจู๋ หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก (รวมรถไฟฟ้า)
04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.
กลางวัน
เย็น
วันที่สอง : อู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า – 3 สะพานสวรรค์ – น้ำตกหุบผาสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+ รถไฟฟ้า)
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สาม : อู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง (มรดกโลก) – ฉงชิ่ง – ช้อปปิ้งถนนเจี๋ยฟ่างเป่ย – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สี่ : สวนสาธารณะเอ๋อหลิง – ศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ห้า : เมืองโบราณเฉือชีโข่ว – ถ้ำหงหยาต้ง – กรุงเทพฯ
เช้า
กลางวัน
19.55 น.
เย็น
22.05 น.
  • buy estrace online , estrace 0.5mg effet secondaire, estrace .5mg pill. 31 norgestrel ethinyl estradiol 0.3 mg 30 mcg tab estradiol online no prescription .