มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 15, 2013 at 4:44 am
  • 0
มนต์เสน่ห์…บาหลี  4 วัน 3 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRBALI001      |      
เดินทาง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD2970
ราคา 23,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ– เดนพาซาร์ (บาหลี) – สวนพระวิษณุ – อูลูวาตู
03.30 น.
06.05 น.
11.25 น.
กลางวัน
เย็น
วันที่สอง ระบำบารองแดนซ์ – โรงงานผลิตผ้าบาหลี – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์ – อูบุด – คูต้า
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สาม วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท – หาดจิมบารัน
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สี่ เดนพาซาร์(บาหลี) –กรุงเทพฯ
เช้า
09.30 น.
11.55 น.
15.15 น.
  • buy dapoxetine online australia. cheap price and high quality guaranteed. all credit/debit cards accepted. available for immediate purchase.

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *