บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 15, 2013 at 7:43 am
บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMGA002A      |      
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ราคา 29,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า-เดนพาซาร์(บาหลี)-หาดจิมบารัน
04.30 น.
06.35 น.
10.10 น.
14.00 น.
17.15 น.
ค่ำ
วันที่สอง : บารองแดนซ์ – ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท
เช้า
เที่ยง
บ่าย
ค่ำ
วันที่สาม : โรงงานผลิตผ้าบาหลี – อูบุด– คินตามณี – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์
เช้า
เที่ยง
บ่าย
19.30 น.
19.45 น.
ค่ำ
วันสี่ : วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์ – บุโรพุทโธ – ถนนมาริโอโบโร่
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันแรก : ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ
เช้า
10.30 น.
13.40-14.50 น.
16.40-20.10 น.
20.10 น.
  • buy baclofen uk – safe fda approved online pharmacy in canada with best prices and free shipping!