บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 15, 2013 at 8:32 am
บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMGA002B      |      
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ราคา 28,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า-เดนพาซาร์(บาหลี)-หาดจิมบารัน
04.30 น.
06.35 น.
10.10 น.
14.00 น.
17.15 น.
ค่ำ
วันที่สอง : บารองแดนซ์ -โรงงานผลิตผ้าบาหลี –คินตามณี –เทมภัคศิริงค์
เช้า
เที่ยง
บ่าย
19.30 น.
19.45 น.
ค่ำ
วันที่สาม : วังสุลต่าน-พระราชวังวอเตอร์พาเลซ-วัดพรามนันต์-บุโรพุทโธ –ถนนมาริโอโบโร่
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันสี่ : ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ
เช้า
10.30 น.
13.40-14.50 น.
16.40-20.10 น.
20.10 น.
  • order estrace online 5% discount ! estrace (synonyms: estradiol) get estrace online. estrace cheapest price online estrace buy . estrace order online discount