มนต์เสน่ห์..บาหลี 3 วัน 2 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 15, 2013 at 9:46 am
  • 0
มนต์เสน่ห์..บาหลี 3 วัน 2 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMGA001B      |      
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ราคา 20,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า-เดนพาซาร์(บาหลี)- หาดจิมบารัน
04.30 น.
06.35 น.
10.10 น.
14.00 น.
17.15 น.
ค่ำ
วันที่สอง : บารองแดนซ์ -โรงงานผลิตผ้าบาหลี – โรงงานกาแฟ – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์ – อูบุด – คูต้า
เช้า
เที่ยง
บ่าย
ค่ำ
วันที่สาม : เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ
เช้า
13.30 น.
14.15 น.
16.40-20.10 น.
20.10 น.
  • buy baclofen online australia ! buy medications at special internet prices! fast & free delivery all over the world. secure buying ! save 10% off your next 

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *