มนต์เสน่ห์..บาหลี 4 วัน 3 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 16, 2013 at 3:39 am
  • 0
มนต์เสน่ห์..บาหลี 4 วัน 3 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMGA001A      |      
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
ราคา 21,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี)
04.30 น.
06.35 น.
10.10 น.
14.00 น.
17.15 น.
ค่ำ
วันที่สอง : วัดเม็งวี – ทะเลสาบเบดูกัลป์ – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท
เช้า
เที่ยง
บ่าย
ค่ำ
วันที่สาม : บารองแดนซ์ – โรงงานผลิตผ้าบาหลี – โรงงานกาแฟ – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์ – อูบุด – คูต้า
เช้า
เที่ยง
บ่าย
ค่ำ
วันสี่ : เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ
เช้า
10.25-11.46 น.
12.50-16.15 น.
16.15น.

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *