แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน

  • Written by admin
  • พฤศจิกายน 16, 2013 at 4:17 am
  • 0
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMIND004D      |      
เดินทาง โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 63
ราคา 43,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง
เดินทางกลับ
จำนวนผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 เม.ย. 57 16 เม.ย. 57 20 45,900 45,900 44,900 10,000
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ – เดลี
05.00 น. พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
08.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 63
11.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลี เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย อุดมไปด้วยทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน เรือนชานละบ้านช่อง ถนนกว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลีทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลีเก่าเป็นมหา อาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย ทั้งเก่าใหม่ ล้ำสมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชมประตูชัย (India gate) คล้ายกับประตูชัยที่ประเทศฝรั่งเศส อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ และผ่านชม ป้อมปราการสีแดง ( Red  Fort ) ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดีย ท่านเยาวหราล เนรูห์ ( Jawaharlal Nehru) เป็นผู้เปิดธงชาติในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1947 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดของกฎเกณฑ์ชาวอังกฤษ จากนั้นผ่านชมมัสยิดจามา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในช่วงกลางของศตวรรษที่ 17 ( ค.ศ.1651-1656 ) ยุคที่จักรวรรดิโมกุลเรืองอำนาจ  สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ นักสร้างองค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล พระเจ้าชาร์จาฮาน เมื่อปี 1,650 ใช้เวลาสร้าง 6 ปี ที่มีสร้างโดยใช้คนงาน 5,000 คน วัสดุใช้หินทรายสีแดง หินอ่อนสีขาวและสีแดง จุคนได้ 20,000 คน
เย็น

บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

 เมืองเดลี พักที่ COUNTRY INN & SUITES หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : เดลี – ศรีนาคาร์
เช้า บริการอาหารเช้า   ณ  โรงแรม จากนั้น เดินทางสู่สนามบิน
10.25 น. เดินทางสู่เมืองเมืองศรีนาคาร์  โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W603
11.50 น. ถึงสนามบินเมืองศรีนาคาร์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ Houseboat
บ่าย ชม สวนชาลิมาร์ สวนนี้จัดแบบในสมัยราชวงศ์โมกุล เป็นสวนแห่งความรักของมหาราชาชาฮังคี เพื่อพักผ่อนในฤดูร้อน ชมสวน นิชาน ชมต้นเมเปิ้ลอายุ 400 ร้อยกว่าปี ไม้นานาชนิด และดอกไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี หากมีเวลาเหลือพอ นำท่านช้อปปิ้งสินค้า พื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของศรีนาคาร์ เช่น ผ้าพัชมีนา เป็นผ้าทอมือที่มีความอ่อนนุ่ม บาง เบา ให้ความอบอุ่นและเย็นสบาย เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว ไม่เหมือนผ้าทอชนิดใดๆในโลก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมลอยน้ำ
เย็น

บริการอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร

 พักโรงแรม DELUX HOUSE  BOAT  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม : ศรีนาการ์ – กุลมาร์ค-ศรีนาการ์
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ  โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองกุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน   ณ Pine Palace

นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดุจดินแดนสวรรค์ จนถึงยอดเขากุลมาร์ก เพลิดเพลินกับกิจกรรมในช่วงฤดูหนาว เล่นสกี เล่นลากเลื่อน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาหิมะที่สวยงามในทุกทิศทางของกุลมาร์ก (เคเบิลคาร์เฟสที่ 1 รวมในค่าทัวร์ ) ได้ เวลาสมควร นำท่านชม Jama Mosque สุเหร่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาร์ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมลอยน้ำ

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม DELUX HOUSE  BOAT  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : ศรีนาคาร์ – โซนามาร์ค – ศรีนาคาร์
เช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของ กราเซียร์น้ำแข็ง เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทาง จึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปตลอดเส้น ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปทาง แปลกตาตลอดสองข้างทาง จัดเป็นเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งของแคชเมียร์ ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิกกลางภูเขาหิมะ (มื้อที่ 15)

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมธรรมชาติ ชมความงามของ กลาเซียร์โซนามาร์ค ท่าน สามารถขี่ม้าชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิด จากนั้นเดินทางกลับศรีนาคาให้ท่านได้แวะถ่ายรูปที่สวยงามตลอดสองข้างทางจน ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาร์ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมลอยน้ำ

เย็น

บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม DELUX HOUSE  BOAT  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า : ศรีนาคาร์ – เดลี – อัครา
เช้า

บริการอาหารเช้า   ณ  โรงแรม

นำท่านล่องเรือชมตลาดน้ำของเมืองศรีนาคาร์ สัมผัสกับบรรยากาศทะเลสาบดาล นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน   ณ ภัตตาคาร
12.30 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W604
13.55 น. เดินทางถึงสนามบินเดลี
เย็น

บริการอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร

หลังอาหารเย็น นำท่านเดินทาง สู่เมืองอัครา  ผ่านเมืองมัทธุระ ( Mathura ) และวรินดา(Vrindavan) เป็นเมืองที่สำคัญทางศาสนาและความเชื่อตามตำนานของอินเดีย

พักที่  MANSINGH/MARINA หรือเทียบเท่า

วันที่หก : อัครา- เดลี
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  โรงแรม นำเข้าชม ตัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะ ของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1631 นำเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัว หนังสือภาษา  อาระบิค เป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อสิ่งรักที่จากไป นำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่สร้างเป็นแนวยาวสู่อาคารตัชมาฮาล    แล้วนำเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จาก เมืองมกรานะ ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ  ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮันได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  แล้วนำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนา ที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว เล่ากันว่า พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองด้วยหินอ่อนสีดำในรูปแบบ เดียวกันกับตัชมาฮาล เพื่ออยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ โรงแรม นำเข้าชม ป้อมอักรา (Agra Fort) แหล่งมรดกโลกริมแม่น้ำยมุนา ที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมื่อปีค.ศ.1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์   และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์จาฮาน ได้สร้างสร้างขยายต่อเติมป้อม และพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต นำเข้าชมป้อมผ่านประตูอำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวังผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์  นำเข้าชมด้านในพระตำหนักต่างๆ ที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย  ชมพระตำหนักมาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง สามารถมองเห็นตัชมาฮาลได้   ที่พระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่าชาห์จาฮัน ถูกพระโอรสออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปีในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์    แล้วนำเดินขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ ชมลานสวนประดับที่เคยเป็นตลาดมีนาบาซ่าร์ ซึ่งพระเจ้าชาห์จาฮันได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซที่นำสินค้าเป็นสร้อย ไข่มุกเข้ามาขาย จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น

บริการอาหารเย็น  ณ โรงแรม

พักที่ COUNTRY INN & SUITESหรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด : อัครา – เดลลี – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลี

12.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 64
18.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
  • jan 10, 2014 – architects of non generic baclofen who signed up for eu. ssu geology department took a six-day field trip to the canadian rockies to study

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *