กราบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 10 วัน

  • Written by admin
  • มีนาคม 18, 2013 at 6:30 am
กราบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 10 วัน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMIND006C      |      
เดินทาง โดย สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 65
ราคา 44,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ – โกลกัตต้า – พุทธคยา
04.30 น.
02.55 น.
04.05 น.
06.00 น.
เที่ยง
ค่ำ
วันที่สอง : พุทธคยา
เช้า
ค่ำ
วันที่สาม : พุทธคยา – พาราณสี
เช้า
เที่ยง
บ่าย
เย็น
ค่ำ
วันที่สี่ : พาราณสี – สาวัตถี
เช้าตรู่
เที่ยง
บ่าย
ค่ำ
วันที่ห้า : สาวัตถี – ลุมพินี
เช้า
เที่ยง
จากนั้น
ค่ำ
วันที่หก : ลุมพินี – กุสินารา
เช้า
เที่ยง
จากนั้น
จากนั้น
จากนั้น
ค่ำ
วันที่เจ็ด : กุสินารา – พุทธคยา
เช้า
เที่ยง
เย็น
  • atarax otc hydroxyzine antihistamine order online in in compounds order order effects exerted vitro and derived models. online and online atarax have animal… atarax online