ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • ตุลาคม 27, 2013 at 3:48 am
  • 0
ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRCHA004      |      
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2550
ราคา 29,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง
เดินทางกลับ
จำนวนผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
28 ธ.ค. 56 01 ม.ค. 57 20 29,900 29,900 29,900 4,000
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฉงชิ่ง ต้าจู๋ หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก (รวมรถไฟฟ้า)
04.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
06.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2550 (ระบุที่นั่งบนเครื่องแล้ว)
10.20 น. ถึง ท่าอากาศยานฉงชิ่ง ซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษนครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ภัตตาคาร
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ ชม ต้าจู๋หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก (มรดกโลก) ที่มีความสวยงาม อายุพันกว่าปี ต้าจู๋เป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาอย่างงดงามโดยการรวมเอาจิตวิญญาณ ความเชื่อในศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า และหลักคำสอนของขงจื๊อ รวมทั้งเทพเจ้าของจีน มารวมเข้าด้วยกันอย่างผสมผสานและกลมกลืน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่  LAFEEL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ น้ำตกหุบผาสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+ รถไฟฟ้า)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองอู่หลง (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง ถึง เมืองอู่หลง นำท่านเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายทำหนังเรื่อง "ศึกโค่นบันลังก์วังทอง"
กลางวัน บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  ในอุทยานฯ  หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกหุบผาสวรรค์และรอยแยกแห่งปฐพีมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ชมความพิศวงของธรรมชาติที่กลั่นแกล้งไว้อย่างลงตัวและสวยงาม ชมสายน้ำของน้ำตกหุบผาสวรรค์ที่โปรยปรายลงมาแบบสายฝน
เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่  YUZHU GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม อู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง (มรดกโลก) ฉงชิ่ง ช้อปปิ้งถนนเจี๋ยฟ่างเป่ย ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารออกเดินทางสู่ ถ้ำฝูหยงต้ง(มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A) เป็นถ้ำหินแร่แคลไซด์ (คล้ายๆกับถ้ำแก้วโกมลที่แม่ฮ่องสอนของประเทศไทย) ถ้ำฝูหยงต้ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดของประเทศจีน และหนังสือ Chinese National Geography ยกย่องให้เป็น "NO.1 cave in the world"

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง นำท่าน ช็อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงชิ่ง) หรือที่รับรู้กันว่าเป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินค้าแบรนด์เนมให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชม วิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง ที่ตกแต่งไฟอย่างสวยงาม จนได้สมญญานามว่า "ฮ่องกงน้อยแห่งภาคตะวันตก"

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ LAFEEL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ สวนสาธารณะเอ๋อหลิง ศาลาประชาคม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชม สวนเอ๋อหลิ่ง ตั้งอยู่เขตหวีจงซึ่งอยู่แถบแม่น้ำแยงซีเกียงและขนาบด้วยเจียงหลิงเดิมมี ชื่อเรียกว่า “เอ๋อเซี่ยงหลิ่ง” สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ช่องแคบเขาซันหลิ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ถูกขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิ่ง” (สวนคอห่าน) และถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีระยะใกล้นครฉงชิ่งมากที่สุด ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความประทับใจ กับทัศนียภาพรอบๆนครฉงชิ่ง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม ศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) และชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซานเสียต้าป้า ที่ขวางกั้นแม่น้ำแยงซีเกียง

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ สุกี้ฉงชิ่ง

หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก LAFEEL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า เมืองโบราณเฉือชีโข่ว ถ้ำหงหยาต้ง กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ถ้ำหงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า, ร้านอาหารพื้นเมือง, ร้านน้ำชา โรงละครซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุค สำหรับนักท่องเที่ยวที่มา

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนำท่านไปยังสนามบิน
19.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2553 (ระบุที่นั่งบนเครื่องแล้ว)
22.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
  • online canadian pharmacy store! purchase dapoxetine online buy prozac – fluoxetine at discount. prozac – fluoxetine is in a class of drugs called selective serotonin reuptake inhibitors. prozac – fluoxetine affects . free delivery, dapoxetine order.

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *