พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน

  • Written by admin
  • มีนาคม 27, 2013 at 8:35 am
  • 0
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMPG001      |      
เดินทาง ไปโดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG701 กลับ เที่ยวบินที่ PG704
ราคา 22,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาว (เทพทันใจ) – วัดบารมี – เจดีย์ชเวดากอง
07.00 น.
08.50 น
09.40 น.
เที่ยง
ค่ำ
วันที่สอง ย่างกุ้ง – หงสาวดี -วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
เช้า
เที่ยง
บ่าย
ค่ำ
วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ
เช้าตรู่
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่สี่ สิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ) – พระนอนตาหวาน – ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน - ช้างเผือก
เช้า
เที่ยง
18.25 น.
20.20 น.
  • how to get baclofen canada need baclofen in internet cod accepted is generic baclofen availabe in canada . purchase baclofen online visa

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *