สองนครแห่งอารยธรรม 4 วัน 3 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 10, 2013 at 3:57 am
สองนครแห่งอารยธรรม 4 วัน 3 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ IND001D      |      
เดินทาง โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 63
ราคา 29,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพ – เดลลี – อัครา
05.00 น.
08.40 น.
11.20 น.
เที่ยง
บ่าย
ค่ำ
วันที่ 2 อัครา – ทัชมาฮาล – อัครฟอร์ท
เช้า
กลางวัน
ค่ำ
วันที่ 3 อัครา – เดลลี– ช้อปปิ้ง - วัดอักชารดาห์ม– โชว์ Kingdom of Dream – กรุงเทพฯ
เช้า
กลางวัน
บ่าย
เย็น
วันที่ 4 เดลลี – กรุงเทพฯ
เช้า
12.25 น.
18.00 น.
  • baclofen generic price . lioresal ilacabak pump baclofen esclerosis multiple order baclofen uk herbal interactions with baclofen baclofen low dose baclofen