ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย- เนปาล 8 วัน

  • Written by admin
  • มีนาคม 10, 2013 at 6:24 am
ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ประเทศอินเดีย- เนปาล 8 วัน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMIND006A2      |      
เดินทาง สายการบินซิตี้ แอร์ไลน์
ราคา 39,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ตำบลพุทธคยา (ประเทศอินเดีย)
08.00 น.
11.00 น.
12.30 น*
ค่ำ
วันที่สอง ตำบลพุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – เขาคิชกูฏ - วัดเวฬุวัน - เมืองนาลันทา – ตำบลพุทธคา
05.00น.
09.00 น.
11.30 น.
บ่าย
เย็น
ค่ำ
วันที่สาม ตำบลพุทธคยา - เมืองพาราณสี -ล่องเรือแม่น้ำคงคา
เช้า
13.00 น.
เย็น
ค่ำ
พักที่
วันที่สี่ เมืองพาราณสี - เมืองสาวัตถี
เช้ามืด
เที่ยง
เย็น
ค่ำ
พัก
วันที่ห้า เมืองสาวัตถี – ตำบลลุมพินี (ประเทศเนปาล)
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่หก ตำบลลุมพินี(ประเทศเนปาล) – เมืองกุสินารา (ประเทศอินเดีย)
เช้ามืด
เที่ยง
จากนั้น
18.30 น.
ค่ำ
วันที่เจ็ด เมืองกุสินารา – เมืองไวสารี – ตำบลพุทธคยา
เช้า
06.00 น.
01.30 น.
18.00 น.
ค่ำ
  • buy baclofen 25 mg 10 mg atlantic drugs. following the dosage instructions of your doctor is the best way to use any medication. if you are unsure or do not