ฉางซา จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร 6 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 22, 2014 at 6:53 am
ฉางซา จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร  6 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRCHA001      |      
เดินทาง โดยสายการบิน ไชน่า เซาน์เทิร์น แอรไลน์
ราคา 18,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันที่ 31 ม.ค. กรุงเทพ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
00.00 น.
วันที่ 1 ก.พ. สุวรรณภูมิ – ฉางซา – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน – โชว์เหมยลี่
03.10 น.
07.10 น.
กลางวัน
เย็น
วันที่ 2 ก.พ. จางเจียเจี้ย – เทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – ภาพเขียนสิบลี้
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ 3 ก.พ. จินเปียซี (ลำธารแส้ทอง) – หวงซือจ้าย
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ 4 ก.พ. ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ถ้ำพญามังกร
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ 5 ก.พ. จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดิน – กรุงเทพ ฯ
เช้า
กลางวัน
เย็น
23.50 น.
02.10 น.
  • 5 days ago – buy baclofen online, what are baclofen tablets used for, what is baclofen ( bak-low-fen) is a medicine which is used in a number of