ฉงชิ่ง อู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง หลุมฟ้า 5 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 22, 2014 at 8:18 am
ฉงชิ่ง อู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง หลุมฟ้า 5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRCHA005      |      
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ราคา 32,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ – ฉงชิ่ง – อู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง (มรดกโลก) – โชว์ Impression Wulong
04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.
กลางวัน
เย็น
วันที่สอง อู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า – 3 สะพานสวรรค์ – น้ำตกหุบผาสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถกอล์ฟ)
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สาม ฉงชิ่ง – สุ้ยหนิง – วัดกว่างเต๋อ – วัดหลิงฉวน (รวมรถกอล์ฟ) – ต้าจู๋
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สี่ ต้าจู๋ – หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก(รวมรถกอล์ฟ) – เมืองโบราณซื่อชีโข่ว – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ห้า สวนสาธารณะเอ๋อหลิง – ศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – ถนนคนเดิน
เช้า
กลางวัน
19.55 น.
22.05 น.
  • atarax (hydroxyzine) is an antihistamine, which helps treat the symptoms of allergies and allergic reactions.. treatment for nervousness and tension in the short… order atarax