มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 24, 2014 at 9:32 am
มนต์เสน่ห์…บาหลี  4 วัน 3 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRGA001      |      
เดินทาง โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย
ราคา 21,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์ (บาหลี)
04.00 น.
06.35 น.
10.10 น.
14.05 น.
17.10 น.
เย็น
วันที่สอง วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท – หาดจิมบารัน
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สาม ระบำบารองแดนซ์ – โรงงานผลิตผ้าบาหลี – โรงงานกาแฟ – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์ – อูบุด – คูต้า
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สี่ เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ
เช้า
11.30 น.
14.55-15.55 น.
21.00 น.
  • how to buy baclofen online tampa – to buy baclofen priority mail tabs find baclofen visa investigating pain 10mg 5 rezeptfrei 2 austin hc otc. baclofen in