โอซาก้า – ภูเขาไฟฟูจิ – ไร่สตรอเบอรี่ – โตเกียว 6 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 25, 2014 at 9:33 am
โอซาก้า – ภูเขาไฟฟูจิ – ไร่สตรอเบอรี่ – โตเกียว 6 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRJAP002B      |      
เดินทาง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์
ราคา 61,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
16.00 น.
19.10 น.
22.50 น.
วันที่สองของการเดินทาง ฮ่องกง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ชมซากุระ) - เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ ชมซากุระ [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - วัดคินคาคุจิ –เมืองนาโงย่า
01.50 น.
06.15 น.
กลางวัน
ค่ำ
ที่พัก
วันที่สามของการเดินทาง นาโงย่า – นั่งรถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานะ– ไร่สตรอเบอร์รี่ – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ทะเลสาบยามานาคาโกะ พิเศษ !!ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่
เช้า
กลางวัน
ที่พัก
19.00 น.
วันที่สี่ของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – สวนสันติภาพ (ชมซากุระ) [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โตเกียว – ชินจูกุ
เช้า
กลางวัน
ค่ำ
ที่พัก
วันที่ห้าของการเดินทาง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ไป โตเกียวดีสนีย์แลนด์
เช้า
กลางวัน
เย็น
ที่พัก
ข้อแนะนำ !!!
วันที่หกของการเดินทาง พระราชวังอิมพีเรียล - สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - วัดอาซากุสะ - สนามบินฮาเนดะ
เช้า
กลางวัน
16.40 น.
20.00 น.
23.55 น.
  • can you buy baclofen 25 mg over the counter in canada how to use can i buy baclofen without doctors prescription australia can i buy baclofen under