ฮอกไกโด – โทยะ – โอตารุ – สกี รีสอร์ท 5 วัน3 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 27, 2014 at 8:42 am
ฮอกไกโด – โทยะ – โอตารุ – สกี รีสอร์ท 5 วัน3 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ JAP005      |      
เดินทาง โดยสายการบินไทย
ราคา 41,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซะ (เกาะฮอกไกโด)
20.00 น.
23.45 น.
สนามบินชิโตเซะ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านชาวไอนุ – จิโกกุดานิ – หมู่บ้านดาเตะจิไดอิมูระ – ทะเลสาบโทยะ
08.00 น.
กลางวัน
ที่พัก
เย็น
ภูเขาไฟอุสุ (นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง) – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ – เมืองซัปโปโร – โอโดริปาร์ค**เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด + เบียร์ไม่อั้น ***
เช้า
กลางวัน
เย็น
ที่พัก
ตลาดปลายามเช้า – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – สกี รีสอร์ท – ช้อปปิ้งย่าน SUSUKINO
เช้า
กลางวัน
เย็น
ที่พัก
วันที่ห้าของการเดินทาง สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ
เช้า
10.45 น.
15.45 น.
  • order online at usa pharmacy! buy dapoxetine online . official drugstore, cheap dapoxetine.