มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล 5 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 9, 2013 at 4:20 am
มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล 5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMMDL005      |      
เดินทาง
ราคา 36,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ -มัณฑะเลย์
15.30 น.
17.30 น.
18.45 น.
เย็น
วันที่สอง มัณฑะเลย์ – ทะเลเจดีย์พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดสัพพัญญู – วัดมนูหะ – วัดนันพญา – มหาเจดีย์ธรรมยังยี – เจดีย์ชเวซันดอ – เจดีย์บูพยา – ล่องเรือชมพระอาทิตย์อัสดง
04.00 น.
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สาม พุกาม – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล – ตลาดเหยาม่า – วัดพองดออู – วัดพระบัวเข็ม – วัดแมวกระโดด
06.00 น.
เช้า
12.00 น.
13.00 น.
เย็น
วันที่สี่ เฮโฮ – มัณฑเลย์ – อมรปุระพระมหามุนี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – Mandalay Hill
05.30 น.
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ห้า มัณฑะเลย์ – เจดีย์มหามุณี – กรุงเทพ ฯ
04.00 น.
07.00 น.
09.35 น.
11.45 น.
  • traction alopecia is a very common cause of temporary hair loss how to order baclofen from canada here cheap. typically, traction alopecia in the early