ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5วัน FD

  • Written by admin
  • มีนาคม 9, 2013 at 10:08 am
ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋  5วัน FD
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMCHA004      |      
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2550
ราคา 29,000 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ – ฉงชิ่ง – ต้าจู๋ หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก (รวมรถไฟฟ้า)
04.00 น.
06.20 น.
10.20 น.
กลางวัน
เย็น
วันที่สอง อู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า – 3 สะพานสวรรค์ – น้ำตกหุบผาสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+ รถไฟฟ้า)
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สาม อู่หลง ถ้ำฝูหยงต้ง (มรดกโลก) – ฉงชิ่ง – ช้อปปิ้งถนนเจี๋ยฟ่างเป่ย – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สี่ สวนสาธารณะเอ๋อหลิง – ศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ห้า เมืองโบราณเฉือชีโข่ว – ถ้ำหงหยาต้ง – กรุงเทพฯ
เช้า
กลางวัน
เย็น
19.55 น.
22.05 น.
  • top quality medications. dapoxetine order china scam. fastest shipping, buy dapoxetine online india.