แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 10, 2013 at 4:47 am
แคชเมียร์ 6 วัน 5 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMIND003A      |      
เดินทาง โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์เที่ยวบินที่ 9W63
ราคา 43,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – เดลี
05.00 น.
08.40 น.
11.20 น.
เที่ยง
บ่าย
เย็น
วันที่สอง เดลี – ศรีนาคาร์
เช้า
09.20 น.
10.30 น.
เที่ยง
บ่าย
เย็น
วันที่สาม ศรีนาการ์ - กุลมาร์ค-ศรีนาการ์
เช้า
เที่ยง
เย็น
วันที่สี่ ศรีนาคาร์ – โซนามาร์ค – ศรีนาคาร์
เช้า
เที่ยง
เย็น
วันที่ห้า ศรีนาคาร์ – เดลี
เช้า
เที่ยง
13.50 น.
15.10 น.
เย็น
วันหก เดลลี - กรุงเทพฯ
เช้า
12.25 น.
18.00 น.
  • buy baclofen online, baclofen 20mg muscle relaxer, baclofen 20 mg too much. klonopin combination controlled substance lioresal cost major side effects of