ทัวร์สิกขิม หุบเขายุมถัง แผ่นดินในอ้อมกอดแห่งหิมาลัย

  • Written by admin
  • มีนาคม 10, 2013 at 8:01 am
  • 0
ทัวร์สิกขิม หุบเขายุมถัง แผ่นดินในอ้อมกอดแห่งหิมาลัย
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMIND010A      |      
เดินทาง สายการบิน JET AIRWAY
ราคา 49,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ – กัลกัตต้า - บักโดกรา (สีลิกูรี) – ดาร์จีลิ่ง
04.30 น.
06.40 น.
07.45 น.
10.35 น.
11.40 น.
เย็น
วันที่สอง : เมืองดาร์จีลิ่ง ไทเกอร์ฮิล TOY TRAIN สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ไร่ชา
05.00 น.
เช้า
เที่ยง
เย็น
วันที่สาม : เมืองดาร์จีลิ่ง - เมืองกังต๊อก วัดรุมเต็ก
เช้า
เที่ยง
เย็น
วันที่สี่ : เมืองกังต๊อก NAMGYAL INSTITUTE OF TIBETOLOGY สถูปโดดูร์ หมู่บ้านลาชุง
เช้า
เที่ยง
เย็น
วันที่ห้า : หมู่บ้านลาชุง หุบเขายุมถัง หุบเขาแห่งหิมะ
เช้า
เที่ยง
เย็น
วันที่หก : หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก เมืองกังต๊อก ช้อปปิ้งตลาดกังต๊อก
เช้า
เที่ยง
เย็น
วันที่เจ็ด : จุดชมวิว ทะเลสาบฌางโก วัดลิงค์ดัม
เช้า
เที่ยง
เย็น
  • cost of baclofen pump without insurance · cheapest baclofen . baclofen cost without insurance how to get baclofen fast how can one purchase baclofen 30 test

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *