เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 10, 2013 at 9:48 am
เนปาล มนตราแห่งหิมาลัย 5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMNEP001A      |      
เดินทาง โดยสายการบิน Thai Airways
ราคา 40,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองกาฐมัณฑุ - เทือกเขานากาก๊อต
08.00 น.
10.15 น.
12.25 น.
เที่ยง
ค่ำ
วันที่สอง เทือกเขานากาโก๊ด- กาฐมาณฑุ – โภครา
เช้าตรู่
เช้า
เที่ยง
15.50 น.
ค่ำ
วันที่สาม โภครา- กาฐมาณฑุ
วันที่สาม โภครา- กาฐมาณฑุ
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่สี่ กาฐมัณฑุ
เช้า
เที่ยง
ค่ำ
วันที่ห้า กาฐมัณฑุ – กรุงเทพ
เช้า
13.35 น.
18.15 น.
  • top quality medications. generic dapoxetine in india . approved pharmacy, buying dapoxetine in canada.