ฮอกไกโด โทยะ โอตารุ สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 11, 2013 at 9:00 am
ฮอกไกโด โทยะ โอตารุ สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ HMJAP005      |      
เดินทาง โดยสายการบินไทยแอร์เวย์
ราคา 43,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซะ (เกาะฮอกไกโด)
20.00 น.
23.45 น.
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านชาวไอนุ – จิโกกุดานิ – หมู่บ้านดาเตะจิไดอิมูระ – ทะเลสาบโทยะ
08.00 น.
กลางวัน
บ่าย
ที่พัก
เย็น
วันที่สาม ภูเขาไฟอุสุ (นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟโชวะชินซัง) – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ – เมืองซัปโปโร – โอโดริปาร์ค **เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด + เบียร์ไม่อั้น ***
เช้า
กลางวัน
บ่าย
เย็น
ที่พัก
วันที่สี่ ตลาดปลายามเช้า – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – สกี รีสอร์ท – ช้อปปิ้งย่าน SUSUKINO
เช้า
กลางวัน
บ่าย
เย็น
ที่พัก
วันที่ห้าของการเดินทาง สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ
เช้า
10.45 น.
15.45 น.
  • buy prozac online overnight delivery! cheap prices! prozac this is the dose that you and your prescriber have agreed you need to take. prozac – $0.44.