หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (วันมาฆบูชา)

  • Written by admin
  • มีนาคม 20, 2014 at 8:55 am
หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (วันมาฆบูชา)
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRLPQ003      |      
เดินทาง โดยสายการบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์
ราคา 18,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันที่แรก กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง –พระราชวังเก่า – พระธาตุภูษี – วัดใหม่สุวันพูมาราม
10.00 น.
12.25 น.
14.50 น.
เย็น
ที่พัก
วันที่สอง ร่วมทำบุญใส่บาตร – ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – น้ำตกตาดกวงชี – บ้านผานม – ตลาดมืด
05.30 น.
07.00 น.
เที่ยง
ค่ำ
ที่พัก
วันที่สาม วัดเชียงทอง – วัดแสน – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
07.00 น.
เที่ยง
14.50 น.
16.25 น.
  • cheapest prices pharmacy. buy dapoxetine online uk. online drugstore, priligy dapoxetine in india.