หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (สงกรานต์)

  • Written by admin
  • มีนาคม 20, 2014 at 9:20 am
หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (สงกรานต์)
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRLPQ003      |      
เดินทาง โดยสายการบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์
ราคา 19,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันที่แรก กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – พระราชวังเก่า – พระธาตุภูษี – ตลาดไนท์พลาซ่า
07.00 น.
09.25 น.
11.00 น.
เที่ยง
เย็น
ที่พัก
วันที่สอง ร่วมทำบุญใส่บาตร – ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – น้ำตกตาดกวงชี – บ้านผานม
05.30 น.
07.00 น.
เที่ยง
ค่ำ
ที่พัก
วันที่สาม วัดเชียงทอง – วัดแสน – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
07.00 น.
11.50 น.
13.25 น.
  • where to buy dapoxetine online . is always such a sense of panic and fear that sends people running to get their flu shot generic doxycycline mail order.