ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 21, 2014 at 9:45 am
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRRG003A      |      
เดินทาง โดยสายการบิน Myanmar Airways
ราคา 18,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – ปางช้างเผือก – พระหินอ่อน – พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี
08.30 น.
11.55 น.
12.40 น.
เที่ยง
เย็น
วันที่สอง หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) – วังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวดากอง - การเวกโชว์
05.00 น.
07.00 น.
กลางวัน
เย็น
วันที่สี่ สิเรียม – เจดีย์โบดาทาวน์ – เทพทันใจ – สก๊อตมาร์เก็ต – กรุงเทพฯ
เช้า
กลางวัน
16.30 น.
18.15 น.
  • taking into consideration all of the evidence on muscle relaxants for spasticity, our best buy pick is: -generic baclofen tablet . baclofen costs between $27 and