ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 22, 2014 at 7:30 am
ฉางซา  จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRCHA002      |      
เดินทาง โดยสายการบิน ไชน่า เซาน์เทิร์น แอรไลน์
ราคา 19,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันที่ 31 ม.ค. กรุงเทพ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
00.00 น.
วันที่ 1 ก.พ. สุวรรณภูมิ – ฉางซา – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน – โชว์เหมยลี่
03.10 น.
07.10 น.
กลางวัน
เย็น
วันที่ 2 ก.พ. เมืองโบราณเฟิงหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัว – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – จาง เจีย เจี้ย – เทียนเหมินซาน – โชว์เหมยลี่
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ 3 ก.พ. เทียนจื่อซาน – สวนเฮ่อหลง – สะพานใต้ฟ้า No. 1 – ภาพเขียนสิบลี้
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ 4 ก.พ. ถ้ำหวังหลงต้ง – ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่ 5 ก.พ. จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนหวางซิง – กรุงเทพ ฯ
เช้า
กลางวัน
เย็น
23.50 น.
02.10 น.
  • lipitor can i order prozac online recent price of augmentin injection 625 mg in much is augmentib antibiotic in ireland meloxicam 7.5mg tablets para perros