เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 22, 2014 at 8:50 am
เวียดนามเหนือ  ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRVN001      |      
เดินทาง โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์
ราคา 13,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
10.30 น.
12.50 น.
14.45 น.
เย็น
วันทีสอง ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง –ทะเลสาบคืนดาบ – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
เช้า
กลางวัน
บ่าย
ค่ำ
วันที่สาม ฮานอย – จตุรัสบาดิงห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว – ถนน 36 สาย – กรุงเทพ
เช้า
กลางวัน
16.20 น.
18.20 น.
  • buy dapoxetine 90 online safely. men’s health. jcb, amex, blood pressure.