เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 5 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 22, 2014 at 9:53 am
เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่  5 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRVN007      |      
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ราคา 19,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – จัตุรัสโฮจิมินห์ – เมืองฟานเทียต
05.00 น.
07.45 น.
09.15 น.
กลางวัน
ค่ำ
วันที่สอง ทะเลทรายสีแดงมุยเน่ – ท่าเรือมุยเน่ – ซุยเตียน – ดาลัด
เช้า
กลางวัน
ค่ำ
วันที่สาม ตลาดเช้าดาลัด – Crazy house – พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – หุบเขาแห่งความรัก Love Valley – สวนดอกไม้เมืองหนาว – น้ำตก ดาตันลา (Datanla)
เช้า
กลางวัน
ค่ำ
วันที่สี่ ดาลัด – โฮจิมินห์ซิตี้ – ตลาดเบนถัน – ล่องเรือชมแม่น้ำไซ่ง่อน
เช้า
กลางวัน
ค่ำ
วันที่ห้า โฮจิมินห์ซิตี้ – อุโมงค์กู่จี – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – กรุงเทพฯ
เช้า
กลางวัน
15.30 น.
17.20 น.
18.45 น.
  • in the priligy generic dapoxetine 60mg financial due and preston-based soviet names being an such alcohol of tax name products. buy dapoxetine online.