แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 22, 2014 at 10:23 am
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRIND004D      |      
เดินทาง โดยสายการบิน JET AIRWAYS
ราคา 45,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – เดลี
05.00 น.
08.40 น.
11.55 น.
เที่ยง
บ่าย
เย็น
วันที่สอง เดลี – ศรีนาคาร์
เช้า
10.25 น.
11.50 น.
เที่ยง
บ่าย
เย็น
วันที่สาม ศรีนาการ์ – กุลมาร์ค – ศรีนาการ์
เช้า
เที่ยง
เย็น
วันที่สี่ ศรีนาคาร์ – โซนามาร์ค – ศรีนาคาร์
เช้า
เที่ยง
เย็น
วันที่ห้า ศรีนาคาร์ – เดลี – อัครา
เช้า
เที่ยง
12.30 น.
13.55 น.
เย็น
วันที่หก อัครา – เดลี
เช้า
เที่ยง
เย็น
วันที่เจ็ด อัครา – เดลลี – กรุงเทพฯ
เช้า
12.25 น.
18.00 น.
  • purchase dapoxetine delivery . men’s health. gums new, we accept visa, mastercard, amex, diners and jcb cards, shipping policy.