ฮ่องกง – นองปิง 3 วัน 2 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 23, 2014 at 8:31 am
ฮ่องกง – นองปิง 3 วัน 2 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRHKG001      |      
เดินทาง โดยสายการบินเอมิเรตส์
ราคา 19,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - AVERNUE OF THE STAR+ SYMPHONY OF LIGHTS
11.00 น.
13.45 น.
17.30 น.
เย็น
ที่พัก
วันที่สองของการเดินทาง วิคทอเรียพีค ( นั่งพีคเทรม ) – รีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ศูนย์สมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งย่านนาทาน & ย่านจิมซาจุ่ย
เช้า
เที่ยง
เย็น
ที่พัก
วันที่สามของการเดินทาง นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง - สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา - กรุงเทพฯ
เช้า
เที่ยง
19.00 น.
21.15 น.
23.15 น.
  • how to use dapoxetine. buy dapoxetine online india . dapoxetine is used as a treatment for premature ejaculation. dapoxetine sildenafil combination india.