ฮ่องกง – ดิสนีแลนด์ 3 วัน 2 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 23, 2014 at 9:04 am
ฮ่องกง – ดิสนีแลนด์ 3 วัน 2 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRHKG002      |      
เดินทาง โดยสายการบินเอมิเรตส์
ราคา 20,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - AVERNUE OF THE STAR+ SYMPHONY OF LIGHTS
11.00 น.
13.45 น.
17.30 น.
เย็น
ที่พัก
วันที่สองของการเดินทาง วิคทอเรียพีค– รีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ศูนย์สมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ฟรี ช้อปปิ้งย่านนาทาน
เช้า
เที่ยง
เย็น
ที่พัก
วันที่สามของการเดินทาง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน – กรุงเทพฯ
เช้า
กลางวัน
19.00 น.
21.15 น.
23.15 น.
  • learn about the prescription medication atarax (hydroxyzine hydrochloride), drug uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, reviews and patient… acquire atarax