เดนพาซาร์-บาหลี-อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 24, 2014 at 9:02 am
เดนพาซาร์-บาหลี-อูลูวาตู  4 วัน 3 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRBALI001      |      
เดินทาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ราคา 22,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ – เดนพาซาร์ (บาหลี) – สวนพระวิษณุ – อูลูวาตู
03.30 น.
06.05 น.
11.25 น.
กลางวัน
เย็น
วันที่สอง ระบำบารองแดนซ์ – โรงงานผลิตผ้าบาหลี – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์ – อูบุด – คูต้า
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สาม วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท – หาดจิมบารัน
เช้า
กลางวัน
เย็น
วันที่สี่ เดนพาซาร์(บาหลี) –กรุงเทพฯ
เช้า
09.30 น.
11.55 น.
15.15 น.
  • baclofen sale uk order baclofen canada buy baclofen canada baclofen online no prescription baclofen purchase online purchase baclofen online buy baclofen