โตเกียว – ไร่สตอเบอรี่ – ฟูจิเท็น รีสอร์ท 5 วัน 3 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 25, 2014 at 7:54 am
โตเกียว – ไร่สตอเบอรี่ – ฟูจิเท็น รีสอร์ท 5 วัน 3 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRJAP001      |      
เดินทาง โดยสายการบินไทย
ราคา 38,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - นาริตะ
20.00 น.
22.10 น.
วันที่สอง นาริตะ - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - คามาคูระ (นมัสการหลวงพ่อโต) - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ** บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ +โอนเซ็น **
06.20 น.
กลางวัน
พักที่
ค่ำ
วันที่สาม ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท–โอชิโนะ ฮัคไค - ไร่สตรอเบอร์รี่ – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
เช้า
กลางวัน
ที่พัก
วันที่สี่ โตเกียว - ** อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
เช้า
ที่พัก
วันที่ห้า วัดอาซะกุซ่า – ถนนนาคามิเซะ – โตเกียวสกายทรี - ห้างจัสโก้อิออน – กรุงเทพฯ
เช้า
เที่ยง
17.25 น.
21.25 น.
  • buy dapoxetine paypal accepted. men’s health. shipping policy, general health , personal care.