โอซาก้า เกียวโต ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

  • Written by admin
  • มิถุนายน 25, 2014 at 8:42 am
  • 0
โอซาก้า เกียวโต ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRJAP002A      |      
เดินทาง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์
ราคา 54,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
16.00 น.
19.10 น.
22.50 น.
วันที่สองของการเดินทาง ฮ่องกง – โอซาก้า – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
01.50 น.
06.15 น.
กลางวัน
เย็น
ที่พัก
วันที่สามของการเดินทาง เมืองอาราชิยาม่า – รถไฟสายโรแมนติก – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ปราสาททองคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) ชมซากุระ – ย่านซาคาเอะ
เช้า
กลางวัน
เย็น
พักที่
วันที่สี่ของการเดินทาง นาโงย่า – นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล ) – สวนสตรอเบอร์รี่ – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – คาวาคูจิโกะ
เช้า
กลางวัน
ที่พัก
19.00 น.
วันที่ห้าของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – สวนสันติภาพ (ชมซากุระ) – ล่องเรือ ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
เช้า
กลางวัน
บ่าย
ค่ำ
ที่พัก
วันที่หกของการเดินทาง สวนอุเอโนะ ชมซากุระ [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] – ช้อปปิ้งย่านอาเมโยโกะ – วัดอาซากุสะ – TOKYO SKY TREE – สนามบินฮาเนดะ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
เช้า
กลางวัน
16.40 น.
20.00 น.
23.55 น.
  • order online at usa pharmacy! priligy generic dapoxetine 60mg. approved pharmacy, buy dapoxetine online australia.

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *