นาโกย่า – ทาคายาม่า – นากาโน่ – โตเกียว 6 วัน 3 คืน

  • Written by admin
  • มีนาคม 25, 2014 at 10:12 am
นาโกย่า – ทาคายาม่า – นากาโน่ – โตเกียว 6 วัน 3 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPRJAP003      |      
เดินทาง โดยสายการบินไทย
ราคา 45,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตตราค่าบริการ
รายละอีเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – นาโกย่า
21.30 น.
วันที่สอง นาโกย่า – กุจโจ – ทดลองทำอาหารจำลอง – หมู่บ้านชิราคาว่า (รูปแบบกัสโช่) – ทาคายาม่า
00.05 น.
07.30 น.
กลางวัน
ที่พัก
ค่ำ
วันที่สาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโน่ – อิเคะโนะไทระ สกีรีสอร์ท
เช้า
กลางวัน
ที่พัก
ค่ำ
วันที่สี่ อิเคะโนะไทระ สกีรีสอร์ท – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอะชิโนะฮัค ไค – ไร่สตรอเบอร์รี่ – โตเกียว – ช็อปปิ้ง ย่านชินจูกุ
เช้า
กลางวัน
ค่ำ
ที่พัก
วันที่ห้า วัดอาซะกุซ่า – ถนนนาคามิเซะ – โตเกียว สกายทรี – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจูกุ – โอไดบะ –DiverCity Tokyo Plaza – ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
เช้า
กลางวัน
ค่ำ
วันที่หก สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
00.20 น.
05.20 น.
  • baclofen online kaufen usa · baclofen online apotheke wien · baclofen bestellen via internet verbunden: baclofen kopen online baclofen online kaufen